Seryeshka Otvozhny

Archaeologist, inspirational speaker, and the prettiest gods damned Or'keth you're likely to find.

Description:
Bio:

Seryeshka Otvozhny

Pathfinder Society Casefiles Rostiphan